Kultura

Mohou být různé kultury kompatibilní?


O tom, že lidé jsou různí, asi není tÅ™eba diskutovat. V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů je vÅ¡ak jejich chování dáno prostÅ™edím, ze kterého pochází. A to se liší nejen v jednotlivých Äástech mÄ›sta, například ale pÅ™edevším mezi jednotlivými národy. StaÄí se podívat například na hodnoty, které vyznáváme zde ve stÅ™ední EvropÄ›, a porovnat je s tÄ›mi, které jsou běžné v USA, Å panÄ›lsku Äi například v EgyptÄ› Äi Nigérii. Je jasné, že vÅ¡ude se setkáme s jinými kulturami a přístupem k životu.

 

indický kulturní festival

 

To by nebyl takový problém – koneckonců tomu tak bylo vždy, pokud by dneÅ¡ní spoleÄnost nedávala takový důraz na globalizaci. Ta mimo jiné znamená, že se lidé z odliÅ¡ných kultur budou setkávat mnohem více, než kdy dřív. A je jasné, že zde bude docházet ke konfliktům, zvláštÄ› pokud jsou ony dvÄ› kultury diametrálnÄ› odliÅ¡né.

 

Typickým příkladem je to, že k nám mohou například cizinci jezdit za prací, a je jedno, zda jsou ze Slovenska, Ukrajiny Äi Spojených Arabských Emirátů. Mnozí této otevÅ™enosti hranic využívají také k tomu, aby se dostali ze své zemÄ›, kde je například válka, což je nÄ›co, co se dá pochopit a co by udÄ›lalo v jejich situaci i mnoho z nás.

 

různé země mají různé tradice

 

Bohužel to znamená, že stÅ™etů bude pÅ™ibývat. A to i navzdory tomu, že politici i jiné významné osobnosti mluví o nutnosti akceptovat jiné kultury, stejnÄ› jako lidi, kteří v nich vyrůstali. To je vÅ¡ak nÄ›co, co se velké Äásti z nás nelíbí, zvláštÄ› když například jejich zvyky jdou proti naÅ¡emu pÅ™esvÄ›dÄení.

 

Platí to ovÅ¡em samozÅ™ejmÄ› i obrácenÄ› – i lidé, kteří pÅ™ijdou do cizí zemÄ›, by mÄ›li respektovat kulturu a zvyky, které jsou zde provozovány. JistÄ›, neznamená to, že by je museli pÅ™ijímat za své, avÅ¡ak nemÄ›li by je odsuzovat Äi dokonce napadat ty, kteří mají jiný názor. Jen tak budeme moci žít skuteÄnÄ› v míru. Bohužel, mnoho lidí je v jakékoliv kultuÅ™e příliÅ¡ xenofobních, než aby dokázali akceptovat nÄ›co jiného.