Business

Jak ve skutečnosti probíhá satelitní sledování


NejrůznÄ›jší moderní technologie vzbuzují v nÄ›kterých lidech obavy, nÄ›kdy oprávnÄ›né, jindy nikoliv. Jednou z nich je to, že nás s jejich pomocí budou vládní pÅ™edstavitelé Äi nejrůznÄ›jší bezpeÄnostní agentury sledovat a budou vÄ›dÄ›t o každém naÅ¡em kroku.

Není pochyb o tom, že satelitní sledování je realita. AvÅ¡ak je skuteÄnÄ› tak rozšířené? Abychom mohli na tuto otázku odpovÄ›dÄ›t, Å™eknÄ›me si nejprve, jak vlastnÄ› probíhá.

Základem je mít u sebe vysílaÄ, který bude oznamovat vaÅ¡i polohu. Asi nejznámÄ›jším a nejrozšířenÄ›jším takovým zařízením je v dneÅ¡ní dobÄ› chytrý mobilní telefon. Koneckonců jej k tomuto úÄelu využíváme i my – vždy, když použijeme navigaci.

satelit1

Jak tedy celý proces funguje? Onen vysílaÄ, Å™eknÄ›me tÅ™eba mobilní telefon, vysílá signál. Ten je zachycen družicí, která jej zpracuje a vyhodnotí, odkud pÅ™iÅ¡el. NáslednÄ› tuto informaci odeÅ¡le zpÄ›t.

Celá vÄ›c je tedy pomÄ›rnÄ› jednoduchá a také úÄinná. Jenže stejnÄ› úÄinná je obrana proti ní – zkrátka mÄ›jte svůj mobilní telefon vypnutý, pokud jej zrovna nepotÅ™ebujete, případnÄ› jej nechte doma. Pokud jde o to, aby se vám ostatní dovolali, když budou potÅ™ebovat, nechte si zřídit klasickou, dnes již prakticky neexistující pevnou linku.

Mnoho lidí se obává, že budou tímto způsobem sledováni, Äi že už sledováni jsou. OvÅ¡em nabízí se otázka: PROÄŒ by mÄ›li být sledováni? Na životÄ› běžného ÄlovÄ›ka není nic až tak zajímavého Äi důležitého, aby to ospravedlnilo veÅ¡keré náklady, které by k vybudování celoploÅ¡ného sledovacího systému byly potÅ™eba. Výjimkou jsou samozÅ™ejmÄ› Äelní vládní pÅ™edstavitelé, avÅ¡ak to je kapitola sama o sobÄ›.

satelit2

Koneckonců, kdyby toto sledování fungovalo, pak by nebyl problém najít bÄ›hem chvíle jakoukoliv ztracenou osobu. A pokud namítnete, že „běžní lidé“ k tÄ›mto informacím nemají přístup, pak nelze než pÅ™ipomenout, že se hledají nejen ztracené osoby, o které se jejich blízcí bojí, ale také například uprchlí trestanci Äi pacienti psychiatrické léÄebny, kteří mohou být ostatním lidem nebezpeÄní.

Jak je tedy vidÄ›t, tento strašák není až takovým strašákem, jak se zdálo. Proto můžeme klidnÄ› spát – skuteÄnÄ› nás nikdo nesleduje.